News Column

SAMMANDRAG AV BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR JANUARI-DECEMBER 2013

February 9, 2014Året prÄglades av en pÅtaglig nedgÅng i guldpriset Hela rapporten kan laddas ned frÅn Bolagets hemsida.

FjÄrde kvartalet

· Guldproduktionen uppgick till 213,0 kg (277,4) · IntÄkterna uppgick till 41,4 MSEK (74,4), -44 % p.g.a. lÄgre guldproduktion och guldpris · EBITDA fÖre orealiserat resultat pÅ derivatinstrument uppgick till -12,0 MSEK (31,6) · Resultatet efter skatt uppgick till -41,9 MSEK (26,2) · Resultatet per aktie var SEK -0,48 (0,33) · Investeringarna var totalt 9,6 MSEK (13,8) · Periodens kassaflÖde var -38,1 MSEK (-5,1) · Provbrytningen vid RÄmepuro satellitgruva slutfÖrdes under fjÄrde kvartalet

Januari – december 2013

· Guldproduktionen uppgick till 790,0 kg (866,5), en minskning med 9 % · IntÄkterna uppgick till 164,1 MSEK (235,1), en minskning med 30 % · EBITDA fÖre orealiserat resultat pÅ derivatinstrument uppgick till -24,2 MSEK (88,4) · Resultatet efter skatt uppgick till -63,8 MSEK (18,9) · Resultatet per aktie var SEK -0,75 (0,24) · Investeringar var totalt 42,5 MSEK (40,1) · Periodens kassaflÖde var -24,1 MSEK (24,5) · Likvida medel vid Årets slut uppgick till 45,9 MSEK (31 december 2012: 69,2) · En nedskrivning av anlÄggningstillgÅngar med 32,5 MSEK (0,0) med anledning av det lÅga guldpriset

VÄsentliga hÄndelser efter periodens slut

· Prospekteringen koncentreras till Pampalogruvan och dess omedelbara omgivningar · Bolaget har inlett samarbetsfÖrhandlingar fÖr att genomfÖra kostnadsbesparingar och fÖrbÄttra effektiviteten som fÖrvÄntas vara klara under februari · Nya bearbetningskoncessioner beviljade fÖr fÖrekomsterna Hosko och Muurinsuo · Uppmuntrande borresultat frÅn det utÖkade prospekteringsprogrammet

ProduktionsmÅl och utsikter fÖr 2014

· Produktionen fÖr 2014 berÄknas ligga i linje med 2013 Års guldproduktion (790 kg) · Nya uppskattningar av mineraltillgÅngar och mineralreserver berÄknas bli klara under fÖrsta kvartalet 2014

Koncernens nyckeltal

Q4 Q1 - Q4 MSEK om ej annat anges 2013 2012 differens 2013 2012 differens IntÄkter 41,4 74,4 -33,0 164,1 235,1 -71,0 RÖrelsekostnader -53,4 -42,8 -10,7 -188,3 -146,7 -41,6 EBITDA fÖre orealiserat -12,0 31,6 -43,7 -24,2 88,4 -112,6 resultat pÅ derivatinstrument Avskrivningar och -44,3 -9,4 -34,9 -71,4 -36,3 -35,2 nedskrivningar Orealiserat resultat pÅ 5,1 7,8 -2,7 19,4 -24,4 43,7 sÄkringsinstrument RÖrelseresultat -51,3 30,0 -81,3 -76,3 27,7 -104,0 Periodens resultat -41,9 26,1 -68,1 -63,8 18,9 -82,7 Resultat per aktie -0,48 0,33 -0,81 -0,75 0,24 -0,99 Periodens kassaflÖde -38,1 -5,1 -33,0 -24,1 24,5 -48,6 Likvida medel vid 45,9 69,2 -23,3 45,9 69,2 -23,3 periodens slut Övriga nyckeltal Guldproduktion, kg 213,0 277,4 -23% 790,0 866,5 -9% Cash Cost, USD/oz 1 351 686 97% 1 197 753 59% Genomsnittligt guldpris 1 273 1 721 -26% 1 411 1 669 -15% (USD/oz) Genomsnittligt guldpris 935 1 328 -30% 1 063 1 298 -18% (EUR/oz)Kommentarer till verksamheten

Pampalo guldgruva Guldproduktionen i Pampalo uppgick under fjÄrde kvartalet till 213 kg och fÖr helÅret 2013 till 790 kg.

KapacitetsÖkningsprojektet i Pampalo anrikningsverk slutfÖrdes under det andra kvartalet. Den berÄknade kapaciteten Är 50 ton/h, vilket motsvarar en Årlig kapacitet pÅ 420 000 ton. Bolaget avser att driva anlÄggningen med ett Årligt kapacitetsutnyttjande pÅ upp till 380 000 ton per År i enlighet med nuvarande miljÖtillstÅnd.

Provbrytningen vid RÄmepuro satellitgruva slutfÖrdes under fjÄrde kvartalet. MÄngden malm som brÖts under provbrytningen var i enlighet med plan liksom guldhalten (20 000t@2,1 g/t). Anrikningen av malmen i Pampalo genomfÖrdes pÅ ett tillfredsstÄllande sÄtt. Projektet innefattade inledningsvis uppbyggnad av infrastruktur som vÄgar, kraftlinjer och andra omfattande fÖrberedelser fÖr gruvdrift sÅsom jordavrymning. I avsikt att pÅskynda de fÖrberedande arbetena infÖr provbrytningen flyttades under sommaren entreprenÖren som tidigare var verksam i Pampalo East till RÄmepuro. Detta innebar att mindre dagbrottsmalm brÖts i Pampalo East under det andra halvÅret. DÄrmed minskade det totala malmtonnaget frÅn dagbrottet och kostnaden per bruten malmton Ökade, dÅ brytning i stÄllet skedde i underjordsgruvan.

Nyckeltal fÖr produktionen [1]

Q1 Q2 Q3 Q4 HelÅr HelÅr 2012 -2013 -2013 -2013 -2013 2013 Anrikad malm (ton) 58 80 93 96 329 249 949 856 939 460 328 583 IngÅende guldhalt (g/t) 3,5 2,3 3,0 2,6 2,8 4,0 Guldutbyte i verket (%) 88,4 86,7 82,6 82,8 84,8 86,1 Kapacitetsutnyttjandetimmar 88,8 92,7 92,7 87,5 90,4 91,0 (%) Guldproduktion (kg) 180,4 168,1 228,5 213,0 790,0 866,5 Guldproduktion (tr oz) 5 800 5 405 7 346 6 848 25 27 860 399 Skadefrekvens LTIFR [2] 9 0 8 8 8 9 Kostnader per anrikat 57 69 57 56 60 59 malmton (EUR) Kostnader per anrikat 483 592 498 499 518 513 malmton (SEK) Cash Cost (USD/oz) rullande 745 954 998 1 197 1 197 753 12 mÅnader Cash Cost (USD/oz) 1 081 1 441 983 1 351 1 197 753Produktionen i anrikningsverket visade positiva resultat under det fjÄrde kvartalet. P.g.a. kapacitetsÖkningen i anrikningsverket har mÄngden anrikad malm under helÅret 2013 kunnat Ökas med Över 30 % jÄmfÖrt med fÖregÅende År. Guldproduktionen nÅdde ÄndÅ inte mÅlsÄttningen, frÄmst p.g.a. lÄgre Än fÖrvÄntad ingÅende guldhalt och Även p.g.a. av ett oplanerat produktionsavbrott med anledning av problem med huvudtransformatorn vid anrikningsverket.

Prospektering och utvecklingsarbeten i anslutning till Karelska Guldlinjen i Övrigt I enlighet med avsikterna med aktieemissionen i april har prospekteringsborrningar genomfÖrts lÄngs Karelska Guldlinjen och de analysresultat som erhÅllits under den inledande prospekteringen Är uppmuntrande. Alla mineralrÄttigheter fÖr de borrade omrÅdena kontrolleras av Bolaget.

P.g.a. att de flesta bolagen har dragit ner pÅ sina prospekteringsaktiviteter, till fÖljd av den allmÄnna konjunktur­nedgÅngen i gruv­­branschen, var 2013 ett gynnsamt År fÖr prospekteringsarbete. SÅvÄl entreprenÖrer med borriggar och laboratorier med analystjÄnster har funnits tillgÄngliga till rimliga priser. Borrprogrammet har genomfÖrts med tvÅ riggar frÅn PÖyry Finland Oyj och en rigg frÅn MK-Drilling Oy.

Syftet med borrningarna var att pÅtrÄffa nya fÖrekomster och att utÖka de redan befintliga mÅlomrÅdena. Totalt borrades 149 kÄrnborrhÅl som omfattade 15 248 m. Alla borrkÄrnor har loggats och 11 750 prov har skickats ivÄg fÖr analys. Resultaten Är uppmuntrande. Detaljerade borresultat fÖrvÄntas publiceras under februari.

Den miljÖkonsekvensbeskrivningen som lÄmnats in till finska ELY -centralen NÄrings-, trafik- och miljÖcentralen i Norra Karelen har godkÄnts av myndigheterna.

MiljÖkonsekvensbeskrivningen omfattar en grundlig utredning av miljÖpÅverkan vid en framtida brytning och transport av malmerna till anrikningsverket i Pampalo frÅn Bolagets sju hittills kÄnda satellit­fÖrekomster Hosko, Kuivisto, Pampalo NW, RÄmepuro, Muurinsuo, Korvilansuo och Kuittila samt verksamhetens inverkan pÅ lokalbefolkningens levnadsfÖrhÅllanden. Alla aktiviteter frÅn fÖrberedelser fÖr malmbrytning till avslutande ÅterstÄllningsarbeten har inkluderats i rapporten. MiljÖkonsekvens­beskrivningen omfattar den idag uppskattade livslÄngden fÖr gruvprojekten och strÄcker sig fram till 2020.

Guldpriset [image]

KÄlla: The London Bullion Market Association

Under 2013 hade guldpriset sin enskilt stÖrsta nedgÅng pÅ Över 30 År och detta satte punkt fÖr de 12 fÖregÅende Årens starka uppgÅng.

Genomsnittpriset pÅ guld var i kvartalet 26 procent lÄgre Än motsvarande kvartal 2012. FÖr helÅret 2013 var marknadspriset uttryckt i USD 15 procent lÄgre Än fÖregÅende År.

Guldprisets utveckling

(Genomsnitt enligt LBMA) 2013 2012 % Kvartal 1 1 631 1 691 -4 Kvartal 2 1 415 1 610 -12 Kvartal 3 1 326 1 653 -20 Kvartal 4 1 273 1 721 -26 HelÅr 1 411 1 669 -15ArbetsmiljÖ Olycksfallsfrekvensen Är fortsatt lÅg. Bolaget rapporterar en total ”LTIFR” pÅ 7,5. Bolagets fortsatta mÅl­sÄttning Är nolltolerans mot olyckor och skador.

Personal Vid utgÅngen av kvartalet var 86 personer anstÄllda i Bolaget, varav 72 vid Pampalogruvan medan 10 var engagerade i prospekteringen och 4 inom administrationen i Stockholm och Ilomants. Entreprenad­fÖre­tagen som Är verksamma i Pampalogruvan hade 46 anstÄllda.

Bolaget Den planerade avyttringen av Kalvinit till Cove Resources Ltd. fullfÖljdes inte. De projektstudier som Cove gjort frÅn juli 2012 till sommaren 2013 har tillhandahÅllits Endomines i enlighet med villkoren i avtalet. Endomines har pÅ en gÅng inlett sÖkandet efter en ny partner fÖr att vidareutveckla projektet. Under tiden kommer Bolaget att fortsÄtta att utveckla ilmenit­projektet och i samarbete med lokala markÄgare fortsÄtta bearbetningskoncessionsfÖrfarandet.

I mars genomfÖrde Bolaget en riktad nyemission som tillfÖrde Bolaget 45 MSEK netto efter emissions­kostnader. Syftet med emissionen var att finansiera en mer expansiv prospektering lÄngs den Karelska Guldlinjen. Intresset fÖr emissionen var mycket stort och tilldelning av 7 944 000 aktier har skett till huvudsakligen svenska och finlÄndska investerare. Efter emissionen uppgÅr antalet aktier till 87 385 625, varav de nyemitterade aktierna utgÖr cirka 9,1 procent av aktiekapitalet. Bolagets aktiekapital Ökas med 23,8 MSEK till 262,2 MSEK.

I maj sekundÄrnoterades Bolaget pÅ Nasdaq OMX Helsinki. FÖrsta dag fÖr handel var den 14 maj 2013. Endomines bibehÅller sin primÄra notering pÅ NASDAQ OMX Stockholm. Inget utgivande av nya aktier skedde i samband med sekundÄrnoteringen.

Utsikter fÖr 2014 Produktionen fÖr 2014 berÄknas ligga i linje med 2013 Års produktion (790 kg) guld. Beslutade kostnads­besparande ÅtgÄrder fÖrvÄntas ha en positiv effekt pÅ bland annat Cash Cost.

VÄsentliga hÄndelser efter Årets slut: Prospekteringen koncentreras till Pampalogruvan och dess omedelbara omgivningar. Borrningarna vid Korvilansuo och utvecklingsarbetena vid Hosko samt all fÄltprospektering skjuts tillsvidare upp. Anledningen till dessa beslut Är det lÅga guldpris som varit rÅdande under den senaste tiden och som Även fÖrvÄntas rÅda under den nÄrmaste framtiden. Bolaget har beslutat att sÄnka sina prospekteringsutgifter fÖr att bibehÅlla likviditet och dÄrmed vara bÄttre fÖrberedd fÖr en period av lÅga guldpriser.

FÖr att stÄrka Bolagets kostnadsbesparingsinitiativ och Övergripande effektivitet och som en reaktion pÅ det fortsatt lÅga guldpriset har Bolaget inlett samarbetsfÖrhandlingar i syfte att dra ned personalen (motsvarande MBL-fÖrhandlingar i Sverige) i enlighet med gÄllande finsk lag. Bolaget bedÖmer att fÖrhandlingarna Är nÖdvÄndiga fÖr att hÅlla alla alternativ Öppna. I samband med fÖrhandlingarna kommer alla mÖjligheter att reducera kostnaderna att ÖvervÄgas fÖr att anpassa produktionskostnaden till dagens guldprisnivÅ och fÖr att sÄkra fortsatt drift.

Inbjudan till investerare Dr. Warren Pratt, Bolagets nya geologikonsult kommer att gÖra en presentation den 17 mars I Stockholm, “The true potential of Karelian Goldline”. Dr Pratt Är konsult fÖr flera gruvor och lÅngt framskridna projekt Över hela vÄrlden inklusive Norden. Detta innefattar fÖrekomster av vÄrldsklass sÅsom Navidad, Argentina, Igor-projektet i Peru (ca 750 000 oz guld) bland hans senaste fyndigheter. Hans specialitet Är att hitta malmkroppar.

Kalendarium 2014 2014-03-17       InvesterarmÖte i Stockholm Vecka 14         Årsredovisningen 2013 publiceras 2014-04-24       ÅrsstÄmma 2014-05-12       Q1 DelÅrsrapport 2014-08-14       Q2 DelÅrsrapport 2014-11-05       Q3 DelÅrsrapport

FÖr ytterligare information, vÄnligen kontakta: Markus Ekberg verkstÄllande direktÖr i Endomines AB tel. +358-40-706 48 50

eller besÖk bolagets hemsida: www.endomines.com

Om Endomines AB Endomines Är ett nordiskt gruv- och prospekteringsbolag som inlett produktionen i sin fÖrsta guldgruva i Östra Finland i februari 2011. Gruvan ligger i anslutning till den cirka 4 mil lÅnga guldpotentiella Karelska Guldlinjen utefter vilken Endomines kontrollerar alla hittills kÄnda guldfÖrekomster.

Bolagets affÄrsmetoder och gruvverksamhet grundar sig pÅ hÅllbara vÄrderingar och pÅ att minimera miljÖpÅverkan.

Endomines tillÄmpar SveMin:s och FinnMin:s gemensamma rapporteringsregler fÖr publika gruv- och prospekteringsbolag. Endomines har valt att redovisa mineraltillgÅngarna och mineralreserverna enligt JORC-koden, som Är en internationellt accepterad kod fÖr rapportering av mineraltillgÅngar och mineralreserver i den australiska regionen.

Endomines AB Är noterat pÅ NASDAQ OMX Stockholm: [ENDO] och pÅ NASDAQ OMX Helsinki: [ENDOM]. Pareto Öhman AB Är bolagets likviditetsgarant i Stockholm.

_________________________________________________________________________ _______________

Detta pressmeddelande kan innehÅlla framtidsinriktade uttalanden och antaganden om framtida hÄndelser och fÖrhÅllanden, som Är fÖremÅl fÖr olika risker och osÄkerhet. Faktiska hÄndelser och resultatutfall kan komma att skilja sig avsevÄrt frÅn vad som framgÅr av sÅdana uttalanden till fÖljd av risker och andra faktorer som Bolagets verksamhet pÅverkas av, varav en del ligger utanfÖr Bolagets kontroll. Dessa faktorer inkluderar, tillgÄnglighet pÅ kapital; tidpunkt och innehÅllet i olika ÅtgÄrdsprogram; resultat frÅn prospektering och utveckling av mineralfyndigheter; tolkning av borrningsresultat och geologiska data; osÄkerhet i kalkyler avseende mineraltillgÅngar och malmreserver; erhÅllande/behÅllande av undersÖkningstillstÅnd och bearbetningskoncessioner; merkostnader i projekt eller ofÖrutsedda kostnader och utgifter; fluktuationer i metallpriser, valutakurser samt; fÖrhÅllanden pÅ marknaden och villkoren inom industrin.

Framtidsinriktade uttalanden och antaganden baserar sig pÅ fÖrvÄntningar och bedÖmningar hos Bolagets ledning vid den tidpunkt dÅ uttalandet gjordes. Antagandena som anvÄnts som underlag fÖr sÅdana uttalanden kan, trots att de verkade vara rimliga vid den tidpunkten, visa sig vara oklara och dÄrmed ska ingen Överdriven tilltro till uttalandena ges.

_________________________________________________________________________ _______________

Denna rapport innehÅller sÅdan information som Endomines AB (publ) ska offentliggÖra enligt lagen om vÄrdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lÄmnades fÖr offentliggÖrande den 10 februari 2014 kl.08:45 svensk tid.

----------

[1] Produktionsuppgifterna fÖr Q4/2013 baserar sig pÅ egna och externa analyser. Uppgifterna Är individuellt avrundade. [2] LTIFR = Antalet rapporterade skador som lett till en frÅnvarodag rÄknat per miljon arbetstimmar berÄknat pÅ rullande 12 mÅnader. LTIFR Är berÄknad fÖr hela Bolaget inklusive prospektering.Denna information skickades av Cision http://news.cision.com/se

http://news.cision.com/se/endomines-ab/r/sammandrag-av-bokslutskommunike-for-januari-december-2013,c9533785

FÖljande filer finns att ladda ned:

http://mb.cision.com/Main/2472/9533785/208446.pdf Hela rapporten

http://mb.cision.com/Public/2472/9533785/83a2678b8d8c195b.pdf Pressmeddelande

http://news.cision.com/se/endomines-ab/i/guldpriset,c1435000 Guldpriset


For more stories on investments and markets, please see HispanicBusiness' Finance ChannelSource: Cision (Swedish)


Story Tools