News Column

East Capital Explorer AB - SubstansvÄrdet (NAV) 87 SEK per aktie den 31 januari 2014

February 6, 2014

Utveckling av NAV och aktiekurs * PreliminÄrt NAV per aktie den 31 januari 2014 uppgick till 9,81 EUR (87 SEK), vilket motsvarar ett sammanlagt NAV pÅ 308 MEUR (2 724 MSEK) fÖr East Capital Explorer * NAV per aktie (EUR) minskade med 1,2 % (1,7 % i SEK) jÄmfÖrt med den 31 december 2013 * VÄrdet pÅ likvida medel och kortfristiga placeringar uppgick den 31 januari 2014 till 0,68 EUR (6 SEK) per aktie motsvarande sammanlagt 22 MEUR (189 MSEK) * StÄngningskursen fÖr aktien den 31 januari 2014 var SEK 60,00 (6,79 EUR), en minskning med 3,6 % jÄmfÖrt med den 31 december 2013 * Antalet utestÅende aktier i East Capital Explorer per den 31 januari 2014 var 31 424 309. Bolaget Ägde inga egna aktier * 1 EUR = 8,84 SEK per den 31 januari 2014 HÄndelser under mÅnaden * East Capital har per den 1 januari omstrukturerat delar av sina fonder i syfte att anpassa dem till EU:s regelverk fÖr alternativa investeringsfonder (AIFMD). Omstruktureringen gÄller fyra Bering-fonder som tidigare hade sin hemvist pÅ CaymanÖarna; East Capital Bering Russia Fund, East Capital Bering Balkan Fund, East Capital Bering Central Asia Fund och East Capital Bering Ukraine Fund A. Vid Årsskiftet utgjorde dessa fonder cirka 29 % av East Capital Explorers substansvÄrde. Omstruktureringen Är vÄlkommen dÅ ett mindre antal fonder ger en mer tydliggjord portfÖlj, vilket Är i linje med East Capital Explorers Övergripande mÅlsÄttning om en mer koncentrerad fondportfÖlj och en Ökad andel direkt- och private equity- investeringar. Fonderna flyttades till Luxemburg den 1 januari och stÖptes om till tvÅ nya fonder; East Capital New Markets Fund, som via small och mid cap-segmentet tar del av utvecklingen i utvalda bolag inom de Östeuropeiska frontier- marknaderna, och East Capital Deep Value Fund, som aktivt fÖrvaltar innehav med en oberÄttigat stor likviditetsrabatt och betydande avkastningspotential. Se nedan fÖr mer information om omallokeringen:         SubstansvÄrde MEUR(2) East Capital East New Capital Ackumulerad SubstansvÄrde Markets Deep Value   AnskaffningsvÄrde vÄrdefÖrÄndring 2013-12-31 2014-01-01 2014-01-01 ------------------------------------------------------------------------------- East Capital Bering Balkan Fund 54,94 -13,83 41,10 20,53 20,49 East Capital Bering Russia Fund 43,59 -20,64 22,95 8,92 13,99 East Capital Bering Ukraine Fund A 11,04 -7,64 3,39 1,26 2,13 East Capital Bering Central Asia Fund 29,48 -6,51 22,97 13,41 9,52 -------------------------------------------------------------------------------   139,04 -48,62 90,42 44,12 46,14 SubstansvÄrdet i de olika Bering fonderna har fÖrts Över till de nya fonderna enligt fÖljande fÖrdelning:   East Capital New Markets East Capital Deep Value East Capital Bering Russia Fund 39% 61% East Capital Bering Balkan Fund 50% 50% East Capital Bering Central Asia Fund 58% 42% East Capital Bering Ukraine Fund A 37% 63% PortfÖljen den 31 januari 2014 VÄrde- VÄrde- Substans- Substans- % fÖrÄndring fÖrÄndring vÄrde per vÄrde, Andel   Januari(1), % 2014(1), % aktie, EUR MEUR av NAV ------------------------------------------------------------------------------- Direktinvesteringar Melon Fashion Group 0,0% 0,0% 2,24 70,5 23% Starman 0,0% 0,0% 0,80 25,0 8% Trev-2 Group 0,0% 0,0% 0,31 9,8 3% Komercijalna Banka Skopje -4,4% -4,4% 0,20 6,3 2% -------------------------------------------------------------------------------   -0,3% -0,3% 3,55 111,7 36% Fondinvesteringar East Capital Deep Value Fund(2) 2,0% 2,0% 1,50 47,0 15% East Capital New Markets Fund(2) -0,8% -0,8% 1,39 43,8 14% East Capital Russian Domestic Growth Fund -8,7% -8,7% 1,23 38,6 13% East Capital Baltic Property Fund II 0,6% 0,6% 0,66 20,7 7% East Capital Special Opportunities Fund II 11,0% 11,0% 0,63 19,8 6% East Capital Special Opportunities Fund -4,2% -4,2% 0,46 14,5 5% East Capital Bering Ukraine Fund R 1,7% 1,7% 0,08 2,6 1% -------------------------------------------------------------------------------   -0,9% -0,9% 5,95 187,0 61% Kortfristiga placeringar Kortfristiga placeringar(3)     0,00 0,1 0% Likvida medel     0,68 21,4 7% -------------------------------------------------------------------------------       0,68 21,5 7% ------------------------------------------------------------------------------- Totalt portfÖljen     10,19 320,1 104% Netto Övriga tillgÅngar och skulder     -0,38 -11,9 -4% ------------------------------------------------------------------------------- SubstansvÄrde -1,2% -1,2% 9,81 308,2 100% ------------------------------------------------------------------------------- 1) BerÄkningen Är justerad fÖr investerade och mottagna belopp under perioden, dvs. det Är den procentuella fÖrÄndringen mellan ingÅende vÄrde plus investeringar under perioden och utgÅende vÄrde plus under perioden mottagna medel 2) I samband med omstruktureringen av fyra av portfÖljens Bering-fonder; East Capital Bering Russia Fund, East Capital Bering Balkan Fund, East Capital Bering Central Asia Fund och East Capital Bering Ukraine Fund (klass A) har samtliga tillgÅngar i dessa fonder per den 1 januari 2014 fÖrts Över till de nya Luxemburgbaserade fonderna East Capital New Markets Fund och East Capital Deep Value Fund i enlighet med tabellen ovan. Notera att 0,2 MEUR av mÅnadens vÄrdefÖrÄndring Är hÄnfÖrliga till transaktionskostnader om 0,18 % som tillfÖrts de nya fonderna i samband med omstruktureringen. De ackumulerade vÄrdefÖrÄndringarna pÅ Bering fonderna realiserades i bÖckerna 1 januari 2014 och det verkliga vÄrde som Åsatts tillgÅngarna per den 1 januari 2014 utgÖr det nya anskaffningsvÄrdet fÖr de nya fonderna 3) PÅ grund av den pÅgÅende avvecklingen av East European Debt Finance sÄrredovisas inte lÄngre detta innehav utan inluderas i kortfristiga placeringar dÅ de kvarvarande tillgÅngarna Är begrÄnsade och fÖrvÄntas vara avyttrade pÅ kort sikt Notera att vissa tal i tabellen inte adderar till fÖljd av avrundningar Kalender fÖr finansiell information * MÅnatliga substansvÄrdesrapporter femte arbetsdagen efter mÅnadens slut * BokslutskommunikÉ 2013, 20 februari 2014 * Årsredovisning 2013 Är tillgÄnglig i april 2014 * ÅrsstÄmma 2014 Äger rum den 22 april 2014 * DelÅrsrapport 1 januari - 31 mars 2014, 22 maj 2014 * DelÅrsrapport 1 januari - 30 juni 2014, 21 augusti 2014 * DelÅrsrapport 1 januari - 30 september 2014, 7 november 2014 Kontaktinformation Catharina Hagberg, tillfÖrordnad VD, East Capital Explorer, 08 505 885 52 Lena Krauss, Head of Investor Relations & Finance, 073 988 44 66 Om East Capital ExplorerEast Capital Explorer AB (publ) Är ett svenskt investmentbolag som erbjuder unika investeringsmÖjligheter i Östeuropa till en bredare mÅlgrupp. Bolaget gÖr direktinvesteringar i onoterade och noterade bolag men investeringar gÖrs ocksÅ via East Capitals private equity- fastighets- och alternativa investeringsfonder. East Capital Explorers huvudsakliga investeringstema Är inhemsk tillvÄxt och bolaget fokuserar pÅ sektorer som visar stor tillvÄxtpotential som detaljhandel och konsumentvaror, finans samt fastigheter. East Capital Explorer har utsett East Capital till att fÖrvalta investeringarna. East Capital Explorer Är noterat pÅ NASDAQ OMX Stockholm, Mid Cap. Notering: NASDAQ OMX Stockholm, Mid Cap - Ticker: ECEX - ISIN: SE0002158568 - Reuters: ECEX.ST - Bloomberg: ECEX SS Equity Denna rapport har inte varit fÖremÅl fÖr granskning av bolagets revisorer och informationen offentliggÖrs enligt lagen om vÄrdepappersmarknaden, lagen om handel med finansiella instrument eller krav stÄllda i noteringsavtal. Information lÄmnades fÖr offentliggÖrande den 7 februari 2014 klockan 08:30 CET. 140207 - SubstansvÄrderapport januari 2014: http://hugin.info/143006/R/1759980/595455.pdf This announcement is distributed by GlobeNewswire on behalf of GlobeNewswire clients. The owner of this announcement warrants that: (i) the releases contained herein are protected by copyright and other applicable laws; and (ii) they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein. Source: East Capital Explorer AB via GlobeNewswire [HUG#1759980]


For more stories on investments and markets, please see HispanicBusiness' Finance ChannelSource: Thomson Reuters ONE (Swedish)


Story Tools