News Column

Styrelsens fÖrslag avseende punkt 11 (Beslut om apportemission) i dagordningen i kallelsen till den Extra BolagsstÄmman (sÅsom definierats nedan)

February 13, 2014

Press Release February 13, 2014 Russian Real Estate Investment Company AB (publ) Styrelsens fÖrslag avseende punkt 11 (Beslut om apportemission) i dagordningen i kallelsen till den Extra BolagsstÄmman (sÅsom definierats nedan) The Board of Directors' proposal in relation to item 11 (Resolution on new issue of shares with payment in kind) of the agenda in the notice to attend the Extraordinary General Meeting (as defined below) Styrelsen ("Styrelsen") i Russian Real Estate Investment Company AB (publ) (org. nr. 556653-9705) ("Ruric" eller "Bolaget") har i kallelse daterad 29 januari 2014 till extra bolagsstÄmma tillika andra kontrollstÄmma att hÅllas den 27 februari 2014 (den "Extra BolagsstÄmman") aviserat fÖrslag till aktieÄgarna att besluta om bland annat nyemission av aktier i Bolaget med betalning genom apport. The board of directors (the "Board of Directors") of Russian Real Estate Investment Company AB (publ) (reg. no. 556653-9705) ("Ruric" or the "Company") has in a notice dated 29 January 2014 to attend an extraordinary general meeting as well as second meeting for liquidation purposes to be held on 27 February 2014 (the "Extraordinary General Meeting") announced a proposal for the shareholders to resolve on, among other things, a new share issue with payment in kind in the Company. Styrelsen fÖreslÅr att den Extra BolagsstÄmman beslutar om nyemission av aktier pÅ nedanstÅende villkor: The Board of Directors proposes that the Extraordinary General Meeting resolves on a new share issue on the following terms: 1. Styrelsen fÖreslÅr att stÄmman fattar beslut om emission av hÖgst 142 101 739 nya aktier av serie B. Slutligt antal emitterade aktier ska baseras pÅ en total emissionslikvid om 87 322 492,01  kronor, vilket motsvarar apportegendomens bedÖmda vÄrde. The Board of Directors proposes that the meeting resolves on a new share issue of not more than 142 101 739 new shares of class B. The final number of shares to be issued shall be based on a total consideration of SEK 87,322,492.01 which corresponds to the estimated value of the assets contributed. 2. Vid ett utgivande av det hÖgsta antal aktier som anges ovan kommer bolagets aktiekapital att Ökas med hÖgst 87 322 492,01 kronor till 167 322 492,01 kronor. A new issue of the maximum number of shares set out above will result in a share capital increase of not more than SEK 87,322,492.01 to SEK 167,322,492.01. 3. Teckningskursen ska sÄttas till aktiernas kvotvÄrde, 0,61450685 kronor. Teckningskursen har satts till aktiernas kvotvÄrde mot bakgrund av att den handel som sker i Bolagets aktier, som Är noterade pÅ NASDAQ OMX First North, sker till en nivÅ som ligger under aktiernas kvotvÄrde. FÖr det fall den volymvÄgda genomsnittskursen fÖr Bolagets aktier pÅ NASDAQ OMX First North under perioden frÅn och med den 13 februari 2014 till och med den 26 februari 2014 Överstiger aktiernas kvotvÄrde ska teckningskursen istÄllet motsvara den sÅlunda berÄknade volymvÄgda genomsnittskursen fÖr sagda period. Styrelsen kommer pÅ dagen fÖr bolagsstÄmman att meddela den slutliga teckningskursen. The subscription price shall be set at the shares quota value, SEK 0.61450685. The basis for the calculation of the subscription price is that the Company's shares, listed on NASDAQ OMX First North, are trading at a price per share which is lower than the quota value. If the volume weighted average price for the Company's shares on NASDAQ OMX First North during the period from 13 February 2014 (inclusive) to 26 February 2014 (inclusive) exceeds the quota value of the shares, then the subscription price shall instead correspond to that volume weighted average price during said period of time. The board of directors will on the day of the shareholders' meeting announce the final subscription price. 4. RÄtt att teckna de nya aktierna ska, med avvikelse frÅn aktieÄgarnas fÖretrÄdesrÄtt, endast tillkomma Highton Limited och Melekess Invest Limited. SkÄlet till avvikelsen frÅn aktieÄgarnas fÖretrÄdesrÄtt Är att betalning ska ske genom apport. Right to subscribe for the new shares shall, with deviation from the shareholders' preferential rights, only fall upon Highton Limited and Melekess Invest Limited. The reason for the deviation from the shareholders' preferential rights is that payment shall be made in kind. 5. Överteckning kan inte ske. There can be no oversubscription. 6. Teckning av de nya aktierna ska ske senast den 28 februari 2014. Styrelsen ska dock ha rÄtt att fÖrlÄnga teckningstiden. The new shares shall be subscribed for not later than 28 February 2014. However, the Board of Directors shall have the right to extend the subscription period. 7. Betalning fÖr de nya aktierna ska ske genom tillskott av 50 % av aktierna i Grechetto Holdings Limited, org. nr. HE 208926, samt ÖverlÅtelse av fordringar pÅ Grechetto Holdings Limited och "Litera" LLC. Betalning ska ske i samband med teckning. Payment for the new shares shall be made by transferring 50 per cent. of the shares in Grechetto Holdings Limited, reg. no. HE 208926 to Ruric and the transfer of claims on Grechetto Holdings Limited and "Litera" LLC. Payment shall be made in connection with the subscription. 8. De nya aktierna ska berÄttiga till utdelning fÖrsta gÅngen pÅ den avstÄmningsdag fÖr utdelning som infaller nÄrmast efter det att de registrerats i Bolagets aktiebok hos Euroclear. The new shares shall entitle the holder to dividend for the first time on the first record date for dividend following registration of the new shares in the share register maintained by Euroclear. 9. De nya aktierna kommer att omfattas av det omvandlingsfÖrbehÅll (4 kap. 6 § ABL) som fÖljer av bolagsordningen. The new shares will be subject to the conversion clause (Chapter 4, Section 6 of the Swedish Companies Act) in the articles of association. 10. Det fÖreslÅs att stÄmman bemyndigar styrelsens ordfÖrande att vidta de smÄrre justeringar i ovanstÅende beslut som kan visas erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket. It is proposed that the chairman of the board of directors shall be authorised to make such minor adjustments in this resolution that may be required in connection with the registration with the Swedish Companies Registration Office. Styrelsens fÖrslag fÖrutsÄtter att Bolagets bolagsordning Ändras. The Board of Directors' proposal requires an amendment of the Company's articles of association. Emissionsbeslutet ska vara villkorat av att den Ändring av bolagsordningen som fÖreslÅs i punkt 9 i den i kallelsen infÖrda dagordningen beslutas och registreras, och att bolagsstÄmman beslutar att godkÄnna fÖrvÄrv av aktier och fordringarna enligt punkt 10 i samma dagordning. The new issue resolution is conditional upon the approval and registration of the amendment of the articles of association as proposed under item 9 in the agenda included in the notice convening the shareholders' meeting and that the meeting resolves to approve the acquisition of shares and claims in accordance with item 10 in the same agenda. Bilagor Attachments FÖljande bilagor hÅlls tillgÄngliga i den fullstÄndiga versionen av fÖrslaget som hÅlls tillgÄngligt pÅ Bolagets hemsida: www.ruric.com. The following attachments are available in the full version of the proposal on the Company's website: www.ruric.com. Bilaga 1 En kopia av den Årsredovisning som innehÅller de senast Attachment 1 faststÄllda balans- och resultatrÄkningarna, fÖrsedd med en   anteckning om bolagsstÄmmans beslut om bolagets vinst eller fÖrlust.   A copy of the annual report which contains the most recently adopted balance sheet and profit and loss account, together with a notation on the general meeting's resolution regarding the company's profit or losses.   En kopia av revisionsberÄttelsen fÖr det År Årsredovisningen avser.   A copy of the auditor's report for the year to which the annual report relates. Bilaga 2 En redogÖrelse, undertecknad av styrelsen, fÖr hÄndelser av Attachment 2 vÄsentlig betydelse fÖr bolagets stÄllning som har intrÄffat efter det att Årsredovisningen lÄmnades.   A report signed by the Board of Directors concerning events of material significance for the company's financial position that have occurred subsequent to the presentation of the annual report. Bilaga 3 Ett yttrande over den redogÖrelse som avses i Bilaga 2 Attachment 3 undertecknad av bolagets revisor.   A statement regarding the report referred to in Appendix 2 signed by the company's auditor. Bilaga 4 Styrelsens redogÖrelse enligt 13 kap. 7 § aktiebolagslagen Attachment 4   The Board of Directors' report referred to in Chapter 13 Section 7 of the Swedish Companies Act Bilaga 5 Revisorns yttrande enligt 13 kap. 8 § aktiebolagslagen Över sin Attachment 5 granskning av styrelsens redogÖrelse enligt 13 kap. 7 § aktiebolagslagen   The auditor statement referred to in Chapter 13 Section 8 of the Swedish Companies Act on its review of the Board of Directors' report referred to in Chapter 13 Section 7 of the Swedish Companies Act For additional information: Tatiana Ottestig, CEO Tel.: +7 (812) 309-78-95 E-mail: tottestig@ruric.com Web:  www.ruric.com About Ruric: RURIC AB (Russian Real Estate Investment Company AB (publ) (reg. no. 556653-9705, Lindhagensgatan 94, SE-112 18 Stockholm)) is a public limited liability company incorporated under the laws of Sweden, operating in the St. Petersburg commercial real estate market since 2004. The company is dealing with the investment projects coordination, local and national market approach consulting, valuation and property trust services. Real estate portfolio construction and management services are also included. RURIC's Certified Advisor at First North is Erik Penser Bankaktiebolag Press Release - February 13, 2014 (.pdf file): http://hugin.info/141656/R/1761950/596721.pdf This announcement is distributed by GlobeNewswire on behalf of GlobeNewswire clients. The owner of this announcement warrants that: (i) the releases contained herein are protected by copyright and other applicable laws; and (ii) they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein. Source: Russian Real Estate Investment Company via GlobeNewswire [HUG#1761950]


For more stories on investments and markets, please see HispanicBusiness' Finance ChannelSource: Thomson Reuters ONE


Story Tools